Voorwaarden  

  • Laat uw hond vóór de trimbehandeling zijn behoeften doen.
  • Breng de hond nooit met een volle maag naar de trimsalon.
  • Zorg ervoor dat uw hond vrij is van vlooien en teken.
  • Heeft uw hond gezondheidsproblemen of medicatiegebruik? Laat dit weten!
  •  Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent.
  • Wordt u verhinderd, laat dit ruim van te voren weten. (m.u.v. noodgevallen)1. Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. 

2. Aanbiedingen en prijsopgaven.
Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Levering van goederen en diensten die worden afzonderlijk berekend indien deze niet in de prijsopgave zijn genoemd. Stijging van inkoopprijzen en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, lijden tot prijsverhogingen en worden doorberekend. 

3. Aansprakelijkheid 
De eigenaar van de trimsalon is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende zaken. 

4. Betaling 

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante of online betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd; van de trimsalon) verschuldigd;
b. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.